Enquête (1): 80% ‘tevreden’ over zomer 2020

Vier van de vijf toeristische ondernemers in het Land van Cuijk zijn ‘tevreden tot zeer tevreden’ over de zomer van 2020.
Dat blijkt uit een enquête die het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk onlangs heeft gehouden. Van de 121 aangeschreven ondernemers hebben er 40 de enquête ingevuld en geretourneerd. Zonder in discussies over representativiteit te vervallen, stellen wij vast dat een respons van 33% in ieder geval een interessant inzicht geeft in hoe toeristische bedrijven en organisaties in het Land van Cuijk de zomermaanden juli en augustus hebben beleefd.
Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan tot nu toe evenveel of meer gasten te hebben ontvangen dan in de vergelijkbare periode in 2019. Bedrijven voor wie dat niet geldt zijn vooral groepsaccommodaties, horecagelegenheden en verblijfsaccommodaties en bezienswaardigheden die doorgaans het hele jaar bezoekers ontvangen. Zij merken nog steeds de gevolgen van de tijdelijke sluiting in het voorjaar. Voor groepsaccommodaties en bezienswaardigheden vormen de coronamaatregelen nog steeds een belemmering om grote groepen van gasten te kunnen ontvangen.

Enquête (2): veel nieuwe bezoekers

De toeristische bedrijven in het Land van Cuijk hebben in de afgelopen maanden veel nieuwe gasten mogen verwelkomen. Uit de eerdergenoemde enquête blijkt dat bijna 57% van de bezoekers ‘nieuw’ waren, tegenover 43% ‘herhaalbezoekers’. Die laatste categorie vinden we vooral bij campings met relatief veel vaste standplaatsen.
Op de vraag waar de bezoekers vandaan komen, geven de respondenten aan dat 23% uit het Land van Cuijk afkomstig was en liefst 67% uit overig Nederland. Daarmee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het Land van Cuijk ook -of misschien wel juist- in coronatijd aantrekkingskracht heeft gehad op bezoekers van buiten de regio.
Of dat meer is dan voorheen is lastig vast te stellen. De uitkomsten van onze enquête zijn niet een-op-een vergelijken met de resultaten van de meting die ZKA in 2018 heeft gedaan. Toch lijkt het erop dat het Land van Cuijk dit jaar verhoudingsgewijs meer bezoekers van buiten de regio heeft ontvangen.
Opvallend is verder dat maar zeer beperkt bezoekers uit Duitsland (6%) en Vlaanderen (4%) naar het Land van Cuijk zijn gekomen. De conclusie dat dat te maken heeft met de coronaregels en het mede daardoor afgenomen reisverkeer naar Nederland ligt voor de hand.

Enquête (3): campagne heeft effect gehad

Driekwart (75%) van alle ondernemers en organisaties die de enquête hebben ingevuld, denkt dat de campagne ‘Pssst … hier moet je zijn’ heeft bijgedragen aan een grotere naamsbekendheid van het Land van Cuijk. Slechts 2,5% heeft op deze vraag ‘nee’ ingevuld.
Het accent in de zomercampagne lag op de promotie van het Land van Cuijk als relatief onbekende, maar -zeker in coronatijd- aantrekkelijke bestemming.
Bijna de helft van alle respondenten denkt dat de campagne niet alleen heeft bijgedragen aan een grotere naamsbekendheid van het Land van Cuijk, maar ook aan meer bezoek. Slechts 8% van de respondenten is daar niet van overtuigd, de rest geeft aan het niet te weten.
Overigens heeft 35% van de respondenten niet het idee dat de campagne ook heeft gezorgd voor meer bezoek aan hun eigen bedrijf.

Ook inspiratiesessies gaan niet door

Nadat we eerder al de jaarlijkse Inspiratiedag moesten afblazen, hebben we afgelopen week besloten om ook het door ons bedachte alternatief (twee inspiratiesessies voor maximaal 15 deelnemers) niet door te laten gaan. Wij geven daarmee gevolg aan de oproep van minister-president Rutte om in de komende weken geen evenementen te organiseren.
Wij hadden twee inspiratiesessies op bijzondere locaties in het Land van Cuijk in voorbereiding. De eerste inspiratiesessie zou plaatsvinden in het Kruisherenklooster van Sint Agatha, dat komend jaar 650 jaar bestaat. De bijeenkomst daar zou worden gecombineerd met een korte wandeling door UNESCO-gebied Maasheggen. De tweede inspiratiesessie was gepland in ZooParc Overloon. De deelnemers aan die sessie zouden onder meer worden geïnformeerd over de vernieuwingsplannen van ZooParc.
Wij gaan nu na op welke (andere) wijze wij de toeristische ondernemers en organisaties in het najaar kunnen informeren over wat wij in 2021 van plan zijn.